ESO


Treball globalitzat

El centre aposta per promoure i difondre un aprenentatge integral que trobaria el seu marc en el treball per projectes.
– 8 hores a la setmana de projectes plurilingües (català, castellà i anglès).
– Aprenentatge de naturalesa social: treball cooperatiu de l’alumnat.
– Treball per centres d’interès i competències bàsiques.
– Ús de rúbriques i portfolio en l’avaluació i autoavaluació.
– Fonament teòric: treball APB (aprenentatge basat en problemes), metodologia AICLE i intel·ligències múltiples.

Imagina’t

Tenim una franja d’agrupament internivell que es diu Imagina’t que està concebut perquè l’alumnat desenvolupi la creativitat en el marc de la convivència entre alumnes de diferents nivells educatius, per millorar la cohesió social i reduir l’índex de conflictivitat a l’aula. Els tallers estan dissenyats en base a la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.
– Hi participen 480 alumnes i 30 professors/es
– Nombre de tallers: 27 (Cant coral, batukada, hort, guitarra, esport fusió, yummy tummy, coreografia, segona oportunitat…)
– Fonament teòric: Teoria Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner.

Escolta’m

L’Institut Mont Perdut creu amb la necessitat de l’acompanyament de l’alumnat i la família en el procés d’aprenentatge i de formació, per tant, entén la tutoria com una activitat comuna per a tot el professorat del centre: tots som tutors; tots som orientadors. Al projecte Escolta’m pretenem crear vincles emocionals amb l’alumnat, tant necessaris en un centre com el nostre, per tal de treballar la resiliència, potenciar l’autoestima i millorar-ne el seguiment i l’orientació.

Gust per la lectura

Des de l’inici en què es va posar en marxa el centre es va potenciar la lectura a l’aula com una activitat transversal i amb franja horària pròpia i programació i avaluació. Tot l’alumnat llegeix cada dia una estona amb el seu tutor per garantir que al final de l’etapa la competència comunicativo-lingüística està assolida amb garanties. En diem “El Gust per la Lectura”. Una de les activitats que es dinamitzen en aquest marc horari són les tertúlies literàries que fomenten l’intercanvi d’impressions de les lectures i el debat a l’aula. Al centre representen un focus de cohesió grupal per la dinàmica que s’hi duu a terme.

Entorn digital

La incorporació de les eines TAC al centre ha permès fer una canvi metodològic en la comprensió del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, l’elaboració pròpia i a mida dels materials que utilitza l’alumnat en un entorn d’aprenentatge virtual que convida no només a l’alumnat, sinó també a les famílies, professorat i membres de tota la comunitat educativa. El centre aposta per l’ús dels dispositius mòbils en les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

Sortides premi

El CARNET PER PUNTS és una eina que ens permet premiar l’esforç que fa l’alumnat al llarg del trimestre. Cada setmana, el tutor individual fa un seguiment dels hàbits de treball i actitudinals del seu alumne: si fa la feina, si porta el material, quina és la seva actitud… si l’alumne no té cap informe negatiu de faltes, el tutor/a li signa un punt en el carnet. Al final del trimestre, l’alumnat que té el carnet completat o bé ho ha aprovat tot gaudeix d’una sortida premi. Aquestes sortides les decideixen els delegats i delegades dels cursos que han de distribuir amb sent el pressupost que els passa el secretari del centre.